6В01701 -«Қазақ тілі мен әдебиеті»

1.Білім беру бағдарламасының мақсаты: «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының мақсаты - толық және сапалы кәсіби білім, филологиялық ғылымдар саласындағы кәсіби құзыреттілік алу;

- гуманитарлық мәдениетті, адамдарға, қоғамға және қоршаған ортаға қатынасты реттейтін этикалық және орфографиялық нормаларды игеру;

- педагогикалық іс-әрекет үшін маңызды болып табылатын танымдық, ақпараттық және коммуникативті, сындарлы, дизайнерлік, ұйымдастырушылық қабілеттерін дамыту;

- лингвистикалық, әдеби пәндер саласындағы кәсіби құзіреттілікті қалыптастыру, оқыту қызметін жүзеге асыруға дайындық негізі ретінде оқыту әдістемесін игеру;

- ойлау, өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын және еңбекті ғылыми ұйымдастыру мәдениетін дамыту.

Бітірушіге «Қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша «Білім бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру бакалаврлары ұстаздар мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының типтік біліктілік сипаттамаларына сәйкес лауазымдарды иелене алады (31.10.2018ж. Өзгерістер мен толықтырулармен)

Бағдарламаның негізгі принциптері:

• Халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пән дескрипторлары, цикл және дайындық деңгейі (мысалы, Дублин дескрипторлары, аккредиттеу агенттіктерінің талаптары және стратегиялық серіктестердің күтіледі);

• еңбек нарығы мен тұтынушыларға бағытталған;

• конструктивті үйлесімділік пен сәйкестік қағидатына негізделген: түлектің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқу нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;

Кәсіби қызметтегі соңғы зерттеулермен және инновациялармен біріктірілген.

2. Түлектің құзыреттілік моделі

2.1 В017 білім беру бағдарламасының түлегі тіл мен әдебиет бойынша мұғалімдерді кәсіби және кәсіби іс-әрекетінің түрі мен сипатының өзгеруіне әдістемелік және психологиялық тұрғыдан даяр болуы; ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып-білуі, қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеп, қорытуы;

2.2 Заманауи ақпараттық технологияларды қолдана отырып, жаңартылған білім берудің жаңа әдістері мен тәсілдерін, оқытудың инновациялық әдістерін игеруі; қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беру мазмұнын әр түрлі деңгейде жоспарлау; оқыту процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістерін анықтай алуы; қазақ тілі мен әдібиеті бойынша сыныптан тыс жұмыстарда оқыту мен тәрбиелеудің әртүрлі формалары мен әдістерін таңдай, оны инклюзивті білім беруде қолдана алуы;

2.3. Оқушылар ұжымымен, осы сыныпта сабақ беретін мұғалімдермен, ата-аналармен байланыс орнату, оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдануы; педагогика саласындағы білімдерді, біртұтас педагогикалық процесті жобалау және жүзеге асыру біліктері мен дағдыларын меңгеруі, позитивті ойлауға қабілетті болу, ұлттық құндылықтар жүйесінде орын алу, этикалық құндылықтар жолын ұстану, ізгілікке және оптимизмге бейім болу;

2.4. Ақпараттарды басқару дағдылары мен біліктерінің болуы, психологиялық-педагогикалық диагностика, талдау және синтез

негізінде кешенді маниторингті жүзеге асыру, педагогикалық рефлекцияға қабілетті болу, зерттеу мәдениетін жетілдіруге ұмтылу;

көшбасшылық қасиеттерге, кәсіпкерлік қабілеттерге, жаһандық сынақтарға бейімделуі.

«Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасының төлқұжаты

1.Білім беру бағдарламасының мақсаты:

- Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша жоғары әлеуметтік және азаматтық жауапкершілікке ие, төмендегідей бағыттар бойынша жоғары білікті мамандар даярлау:

- кәсіби қызметте қажеті іргелі білім, білік және дағдыны қалыптастыру;

- қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті салалары бойынша жүйелі білім қалыптастыру;

- қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиетінен оқу үрдісін заманауи-ғылыми деңгейде ұйымдастыру;

- ғылыми зерттеулерді жүзеге асыру.

Бітірушіге «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептерде қазақ тілі мен әдебиеті» білім беру бағдарламасы бойынша «Білім бакалавры» академиялық дәрежесі беріледі.

Білім беру бакалаврлары ұстаздар мен оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының типтік біліктілік сипаттамаларына сәйкес лауазымдарды иелене алады (31.10.2018ж. Өзгерістер мен толықтырулармен)

Бағдарламаның негізгі принциптері:

· Халықаралық стандарттарға сәйкес келеді: пән дескрипторлары, цикл және дайындық деңгейі (мысалы, Дублин дескрипторлары, аккредиттеу агенттіктерінің талаптары және стратегиялық серіктестердің күтуі);

· еңбек нарығы мен тұтынушыларға бағытталған;

· конструктивті үйлесімділік пен сәйкестік қағидатына негізделген: түлектің моделі, мақсаттары, жоспарланған оқу нәтижелері, бағалау және оқыту әдістері;

· Кәсіби қызметтегі соңғы зерттеулермен және инновациялармен біріктірілген.

2. Түлектің біліктілік моделі

2.1. Білім – оқушыларға сапалы білім беру және тәрбиелеу; мектепте, кәсіптік-техникалық білім беру ұйымдарында сабақ беру, нақты жағдайлардағы әдістемелік білімі мен қолданбалы біліктілігінің болуы; ғылыми-әдістемелік әдебиеттерді оқып-білуі; қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беру саласындағы озық педагогикалық тәжірибелерді зерделеу және қорытуы; педагогикалық эксперимент өткізу, оның нәтижелерін оқу процесіне енгізуі;

2.2. Іскерлік – қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті бойынша білім беру мазмұнын әр түрлі деңгейде жоспарлау; оқыту процесін ұйымдастыру және жүзеге асыру әдістерін анықтауы; көп мәдениетті тұлға қалыптастыруы; оқу-тәрбие жұмыстарын педагогикалық процестің заңдары, заңдылықтары, принциптері, тәрбиелік механизмдеріне сәйкес іске асыруы; сыныптан тыс тәрбие жұмысын жоспарлауы; нақты тәрбиелік міндеттерді шешуі; оқыту процесінде жаңа педагогикалық технологияларды қолдануы.

2.3. Жаңартылған білім бағдарламасы бойынша мазмұн мен жүйелілікті, білім беру бағдарламасын іске асыруға көмектесетін тиісті педагогикалық тәсілдерді қолдана алатын нәтижелерге қол жеткізуі; инклюзивті білім беру жағдайында ерекше білім беруде қажеттіліктері бар оқушылардың оқу жетістіктерін педагогикалық бағалаудың міндеттері мен функцияларын қалыптастыруы; инклюзивті білім беруді дамытудың әдіснамалық, оқу-әдістемелік негізін жетілдіруі.


Басып шығару